Przejdź do treści
Banner
XV lat Szkoły Muzycznej
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

Zasady rekrutacji

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ustalone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2019, poz.686) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz.1389).

 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.

 2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły składają rodzice (prawni opiekunowie) kandydata.

 4. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wnioski na drukach opracowanych przez szkołę (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej: www.szkola muzyczna.stary.sacz.plwww.sm.stary.sacz.pl ) w terminie ustalonym przez dyrektor szkoły wraz z wymaganą dokumentacją:

 • podaniem z prośbą o przyjęcie do szkoły, 
 • kserokopią odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopią jego dowodu osobistego, 
 • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej I  stopnia (wszyscy),
 • w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”,
 • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • aktualnym zdjęciem legitymacyjnym,
 • w przypadku uczniów zdających do klasy wyższej należy przedłożyć świadectwo szkoły muzycznej z poprzedniego roku szkolnego.                                                                                                                          

Jeżeli złożona dokumentacja nie bedzie kompletna, kandydaci nie zostaną dopuszczeni do badania przydatności lub egzaminu kwalifikacyjnego.

 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w szkole, do której kandydat ma być przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektor szkoły.
   
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym przez kandydata instrumencie.
   
 3. Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
   
 4. Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzą nauczyciele szkoły.
   
 5. Badania przydatności przeprowadzane są w dwóch etapach:
 • etap I - badanie predyspozycji słuchowych i rytmicznych kandydata przeprowadzane przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych - 2 testy Gordona obowiązkowe dla dzieci w wieku 6,7,8 lat.
 • etap II - badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych i aparatowych przeprowadzane przez nauczycieli instrumentalistów.
 1. Podczas badania przydatności kandydat zobowiązany jest do wykonania następujących zadań tj.:
 • zaśpiewanie piosenki;

 • powtórzenie głosem jednego, dwóch, trzech dźwięków zagranych na fortepianie;

 • powtórzenie głosem krótkiej melodii zagranej na fortepianie;

 • zaśpiewanie jednego - ostatniego dźwięku (toniki) do melodii zagranej na fortepianie;

 • zaśpiewanie składników dwudźwięku zagranego na fortepianie harmonicznie;

 • rozpoznania trybu dur-moll;

 • powtórzenie kilku rytmów  podanych przez nauczyciela.

 1. Na podstawie ocen uzyskanych podczas badania przydatności, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły  w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.

 3. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

77042