Przejdź do treści
Banner
XV lat Szkoły Muzycznej
Przejdź do stopki

Informacja dla Kandydatów

Treść

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.

Podstawowe cele szkoły to:

 • rozbudzanie i rozwijanie potencjału i umiejętności muzycznych uczniów,
 • przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
 • kształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty, 
 • działalność kulturotwórcza w środowisku.

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ustalone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2019, poz. 686).

1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.

2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:

 • skrzypce, gitara,
 • fortepian, 
 • klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn,
 • akordeon i inne.

Oprócz nauki indywidualnej na instrumentach, uczniowie biorą udział w zajęciach zbiorowych z przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje  muzyczne, zespół instrumentalny, chór, zespoły wokalne, rytmiczne i kameralne. 
Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dyrektor  szkoły ustala  szkolny  plan nauczania dla poszczególnych klas.

Wymagane dokumenty:

w terminie od 01 kwietnia do 17 maja 2022 r. należy złożyć w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ul. Kazimierza Wielkiego 14 - następujące dokumenty:

 • podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
 • kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopię jego dowodu osobistego,
 • wniosek (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły: www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl, www.sm.stary.sacz.pl),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej I stopnia (wszyscy), 
 • w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”,
 • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • aktualne zdjęcie legitymacyjne,
 • w przypadku uczniów zdających do klasy wyższej należy przedłożyć świadectwo szkoły muzycznej z poprzedniego roku szkolnego. 
   

Jeżeli złożona dokumentacji nie będzie kompletna, kandydaci nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

Dokumenty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2022 r.
 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje: 

 • badanie pamięci muzycznej, 
 • badanie poczucia tonalnego, 
 • zaprezentowanie piosenki, 
 • powtarzanie głosem kolejno: pojedynczych, dwóch, trzech dźwięków oraz kilku krótkich odcinków melodycznych, 
 • śpiewanie dźwięków składowych akordów, 
 • powtarzanie schematów rytmicznych, 
 • badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych, 
 • 2 testy Gordona (obowiązkowe dla dzieci w wieku ( 6,7,8 lat ).

24 i 26 maja (wtorek, czwartek) 2022 r.
Kandydatów grających na instrumentach prosimy o przygotowanie jednego utworu. Testy Gordona obowiązkowe dla dzieci w wieku 6, 7, 8 lat odbędą się w dniach:

23 maja (poniedziałek) cz. I (melodyczna)
grupa A - godz. 16.30 - 17.30
grupa B - godz. 18.00 - 19.00

25 maja (środa) cz. II (rytmiczna)
grupa A - godz. 16.30 - 17.30

grupa B - godz. 18.00 - 19.00


Harmonogram indywidualnych egzaminów wstępnych (badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej), które odbędą się  24 i 26 maja, zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń 20 maja 2022 roku.

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 02 czerwca 2022 roku.

* Informacje o przetwarzaniu danych osobowych-->>>

 

77053